განცხადება

Tiflis Büyükelçiliği 05.10.2012
          

         4 oqtomberi 2012

 

 

TurqeTis respublikis

sagareo saqmeTa saministros spikeris pasuxi erT-erT kiTxvaze

 

migvaCnia, rom 1 oqtombers saqarTveloSi Catarebuli saparlamento arCevnebi mniSvnelovani nabijia moZme da megobari saqarTvelos demokratiis TvalsazrisiT. aRsaniSnavia, rom qarTvelma xalxma, Tavisuflad gamoiyena ra TavianTi   demokratiuli uflebebi, politikuri simwifis TvalsazrisiT mniSvnelovani mesiji gaugzavna mTel regionsa da msoflios.

 

moxaruli varT, rom qveynis yvela politikurma jgufma gamoxata pativiscema  arCevnebis Sedegebisadmi.

 

eWvi ar gvepareba, rom prezidenti saakaSvili,  arCevnebSi gamarjvebuli `qarTuli ocnebis~ koaliciis lideri batoni biZina  ivaniSvili da saqarTvelos axali parlamenti gaaerTianeben TavianT Zalebs da ar daiSureben Zalisxmevas demokratiisa da ekonomikis kidev ufro ganviTarebis mizniT.

 

Cveni qveynis survilia, rom  momavalSi kidev ufro gaRrmavdes Cvens mezobel saqarTvelosTan arsebuli araCveulebrivi TanamSromloba.

 

 

                                                                                                                                    

Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:00

09:30 – 12:30 (Konsolosluk işlemlerinin kabul saatleri) 16:00 – 17:30 (Konsolosluk işlemlerinin evrak teslim saatleri)
1.1.2019 2.1.2019 Yılbaşı tatili
7.1.2019 7.1.2019 Noel tatili
19.1.2019 19.1.2019 Vaftiz günü
3.3.2019 3.3.2019 Anneler günü
8.3.2019 8.3.2019 Uluslararası kadınlar günü
6.4.2019 9.4.2019 Paskalya bayramı
9.4.2019 9.4.2019 Şehitleri anma günü (GE)
9.5.2019 9.5.2019 Zafer bayramı (GE)
12.5.2019 12.5.2019 Aziz Andrea Yortusu
26.5.2019 26.5.2019 Milli Gün
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
28.8.2019 28.8.2019 Meryem Ana Yortusu
14.10.2019 14.10.2019 Svetitskhoveli Kilisesi Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
23.11.2019 23.11.2019 Aziz Giorgi Yortusu