განცხადება

Tiflis Büyükelçiliği 05.10.2012
          

         4 oqtomberi 2012

 

 

TurqeTis respublikis

sagareo saqmeTa saministros spikeris pasuxi erT-erT kiTxvaze

 

migvaCnia, rom 1 oqtombers saqarTveloSi Catarebuli saparlamento arCevnebi mniSvnelovani nabijia moZme da megobari saqarTvelos demokratiis TvalsazrisiT. aRsaniSnavia, rom qarTvelma xalxma, Tavisuflad gamoiyena ra TavianTi   demokratiuli uflebebi, politikuri simwifis TvalsazrisiT mniSvnelovani mesiji gaugzavna mTel regionsa da msoflios.

 

moxaruli varT, rom qveynis yvela politikurma jgufma gamoxata pativiscema  arCevnebis Sedegebisadmi.

 

eWvi ar gvepareba, rom prezidenti saakaSvili,  arCevnebSi gamarjvebuli `qarTuli ocnebis~ koaliciis lideri batoni biZina  ivaniSvili da saqarTvelos axali parlamenti gaaerTianeben TavianT Zalebs da ar daiSureben Zalisxmevas demokratiisa da ekonomikis kidev ufro ganviTarebis mizniT.

 

Cveni qveynis survilia, rom  momavalSi kidev ufro gaRrmavdes Cvens mezobel saqarTvelosTan arsebuli araCveulebrivi TanamSromloba.

 

 

                                                                                                                                    

Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:00

09:30 – 12:30 (Konsolosluk işlemlerinin kabul saatleri) 16:00 – 17:30 (Konsolosluk işlemlerinin evrak teslim saatleri)
1.1.2018 2.1.2018 Yılbaşı tatili
7.1.2018 7.1.2018 Noel tatili
19.1.2018 19.1.2018 Vaftiz günü
3.3.2018 3.3.2018 Anneler günü
8.3.2018 8.3.2018 Uluslararası kadınlar günü
6.4.2018 9.4.2018 Paskalya bayramı
9.4.2018 9.4.2018 Şehitleri anma günü (GE)
9.5.2018 9.5.2018 Zafer bayramı (GE)
12.5.2018 12.5.2018 Aziz Andrea Yortusu
26.5.2018 26.5.2018 Milli Gün
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
28.8.2018 28.8.2018 Meryem Ana Yortusu
14.10.2018 14.10.2018 Svetitskhoveli Kilisesi Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
23.11.2018 23.11.2018 Aziz Giorgi Yortusu