Türkiye Cumhuriyeti

Batum Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Yurtdışından Türkiye’ye araç getirme, 24.03.2016

Yurtdışından Türkiye’ye araç getirme

13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde anılan Kararın 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendinin aşağıdaki şekilde değiştirildiği kaydedilmektedir.

" 5) Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmi dört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay,"

Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan sözkonusu Kararın uygulanmasına ilişkin olarak Başkonsolosluğumuz Gümrük Ataşeliğince hazırlanan not aşağıda sunulmuştur.

Yurtdışından geçici olarak (turistik kolaylıklar kapsamında) kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı (araba) getirme ve Türkiye'de kullanma koşulları:

• Yurtdışında (Türkiye dışında) yerleşik Türk ve yabancı uyruklu kişiler, yabancı plakalı (yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı veya ait olan) araba getirebilir.

• Yurtdışında yerleşik sayılmak için, Türkiye’ye arabayla giriş tarihinden geriye doğru 365 gün (son bir yıl) içinde en az 185 gün yurtdışında oturum belgesine sahip olarak bulunmuş olmak gerekmektedir.

• Araba, mülkiyet sahibi tarafından veya vekaleten getirilebilir; ancak lüks arabalar Gürcistan'dan vekaleten getirilemez. Motor silindir hacmi 1600cm3’ü geçen arabalar lüks sayılmaktadır.

• Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen arabalara en fazla 24 ay süre verilir (daha önce 6 ay süreyle Türkiye’ye giriş yapmış arabaların süresinin 24 aya uzatılması için gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir).

• Bu süre, tek seferde kullanılabileceği gibi, parça parça da kullanılabilir. Ancak bu sürenin tamamının kullanılmasından sonra, yeniden Türkiye’ye araba getirilebilmesi için hem kişinin hem de arabanın, çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekir; çıkış-giriş yapılması yeterli olmaz.

• Giriş tarihi itibariyle son 185 gününü kesintisiz olarak yurtdışında geçirmemiş kişilere, 24 aylık süreden arabanın ve kişinin Türkiye’de kaldığı süre düşüldükten sonra arta kalan süre verilir.

• Arabaya verilecek süre hesaplanırken, araba ve kişi için süreler ayrı ayrı hesaplanır ve kısa olan süre verilir.

• Arabanın mülkiyeti değişmişse, taşıtın daha önce Türkiye’de bulunduğu süreler dikkate alınmaz.

• Bu kapsamda sadece hususi kullanıma mahsus kara taşıtları getirilebilir; ticari araçlar getirilemez.

• Arabanın standart deposundaki yakıtlara muafiyet tanınır. Ancak, bir ay içinde dört defadan fazla giriş yapılması durumunda, her giriş için tüm depodan litre başına özel tüketim vergisi, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilir.

• Yurda giriş yapacak arabanın, yabancı ülkede düzenlenmiş ve Türkiye'de geçerli bir sigortasının olması veya sınırda zorunlu trafik sigortasının yapılması gereklidir.

• Türkiye’de bulunduğu sürece arabayı, sadece arabayı geçici ithal eden ilgili kişi ile bu kişinin yurtdışında yerleşik annesi, babası, eşi ve çocukları kullanabilir. Türkiye’de yerleşik kişiler arabayı ancak acil bir durumda ve araç sahibi de araçta bulunmak şartı ile kullanabilir.

• Geçici ithaline izin verilen arabanın, getiriliş amacı dışında kullanılması, kiralanması, ödünç verilmesi, izinsiz devredilmesi, satılması, hak sahibi (yurtdışında yerleşik anne, baba, eş ve çocuklar) olmayan kişilerce kullanılması, parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi, zamanında yurtdışına çıkarılmaması veya gümrük idaresine teslim edilmemesi durumunda, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine ilave olarak, vergi kaybına ilişkin para cezası veya usulsüzlük cezası uygulanır ve geçici ithal izni iptal edilerek taşıt gümrük idaresince teslim alınır.